دسته‌بندی نشده

دکل انتقال نیرو

شرکت فراساز اولین شرکت طراح و سازنده دکل های انتقال نیرو تلسکوپی در ایران می باشد و بخش عظیمی از دکل های انتقال نیرو مخصوصا از نوع تلسکوپی اجرا شده در کشور، از تولیدات ما می باشد. با افتخار توانسته ایم در طی سالیان گذشته انواع دکل های انتقال نیرو را در سطوح ولتاژ متنوع از 33 الی 400 کیلو ولت طراحی، تایپ تست و تولید نموده ایم که از جمله این برج ها می توان به برج های 400 کیلو ولت دو مداره باندل دو سیم ، برج های 132 کیلو ولت 4 مداره ، برج های 230/63  کیلو ولت 6 مداره ( دو مدار 230 و 4 مدار 63 ) و دیگر موارد اشاره کرد. با ما همراه باشید تا در ادامه به بخشی از پروژه ها و اطلاعات مربوط به این نوع دکل ها اشاره کنیم :

پروژه های دکل انتقال نیرو فراساز

 •  پروژه دکل انتقال نیرو خط  132 کیلو ولت آب و برق خوزستان به وزن 222 تن
 •  پروژه خط 230 کیلو ولت صدر ( قیطریه ) برق منطقه ای تهران به وزن 171 تن
 • پروژه خطوط 63 کیلو ولت داخل شهر برق منطقه ای تهران به وزن 600 تن
 •  پروژه خط 230/63 کیلو ولت داخل شهر قزوین برق منطقه ای زنجان به وزن 300 تن
 •  پروژه های خطوط 63 کیلو ولت پردیس و خوشنام برق منطقه ای تهران به وزن 330 تن
 •  پروژه خط 66 کیلو ولت صدرا – گلستان برق منطقه ای فارس به وزن 459 تن
 •  پروژه خط 66 کیلو ولت بوشهر 2 برق منطقه ای فارس به وزن 209 تن
 •  پروژه خط 66 کیلو ولت شیراز – امیر کبیر برق منطقه ای فارس به وزن 183 تن
 •  پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره اهواز 3 برق منطقه ای خوزستان به وزن 244 تن
 •  پروژه خط 230 کیلو ولت توربین – سعدی برق منطقه ای فارس به وزن 261 تن
 •  پروژه خط 66/20 کیلو ولت 6 مداره صدرا برق منطقه ای فارس به وزن 900 تن-
 •  پروژه خط 230/63 کیلو ولت 6 مداره شهرک صدرا برق منطقه ای فارس به وزن 530 تن
 •  پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره عسلویه 132-400 برق منطقه ای فارس به وزن 360 تن
 • پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وزن 1500 تن
 •  پروژه دکل انتقال نیرو خط 63 کیلو ولت اراک 7 برق منطقه ای باختر بهوزن 347 تن
 • پروژه خط 400 کیلو ولت پتروشیمی فجر – اسسکو به وزت 170 تن
 • پروژه خط 63 کیلو ولت پالیشگاه اصفهان شرکت مپنا به وزن 199 تن
 •  پروژه خط 63 کبلو ولت 4 مداره مینودر – باورس برق منطقه ای زنجان به وزن 163 تن
 •  پروژه خط 132 کیلو ولت پارس جنوبی شرکت پارسیان به وزن 110 تن
 •  پروژه خط 132 کیلو ولت وزارت نیروی عراق و سیم نور پویا به وزن 650 تن
 • پروژه خط 63 کیلو ولت شهرک صنعتی رشت شرکت پارکو به وزن 170 تن
 •  پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره انرژی پارس امکان الکتریک به وزن 250 تن
 •  پروژه خط 230 کیلو ولت پالایشگاه اصفهان – یاسان به وزن 450 تن

اطلاعات مربوطه پروژه های انتقال نیرو

دکل های 400 کیلو ولت تلسکوپی

 تیپ  زاویه شرح محل اجرا
3T 3 برج 2 مدار و 2 سیم فجر – پتروشیمی خلیج فارس
LT60 60 برج 2 مدار و 2 سیم فجر – پتروشیمی خلیج فارس

برج های 230 ولت تلسکوپی

تیپ زاویه شرح محل اجرا
S3 3 برج6 مدار230/66

صدرا – شیراز

T60

60

برج6 مدار230/66 صدرا – شیراز
QC3 3 برج3 مدار230/63 قزوین
QCC30

30

برج3 مدار230/63 قزوین
QCC60 60 برج3 مدار230/63 قزوین
HSP3 3 برج 2 مدارتک سیم منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
HTP30 30 برج 2 مدارتک سیم منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
HTP60 60 برج 2 مدارتک سیم منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
PLS3 3 برج 2 مدار تک سیم

پالایشگاه اصفهان

PLT45 45 برج 2 مدار تک سیم

پالایشگاه اصفهان

TP90 90 برج تک مدار تک سیم

چابهار

GT3 3 برج 2 مداره

صدر – قیطریه

GT30 30 برج 2 مداره

صدر – قیطریه

GT45 45 برج 2 مداره صدر – قیطریه
GT90 90 برج 2 مداره صدر – قیطریه
SP3 3 برج 2 مداره تک  سیم توربین سعدی فارس
TP30 30 برج 2 مداره تک  سیم توربین سعدی فارس
TP60 60 برج 2 مداره تک  سیم توربین سعدی فارس

دکل های 132 کیلو ولت تلسکوپی انتقال نیرو

تیپ زاویه شرح محل اجرا
P4B3 3 برج 4 مداره تک سیم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
P4B15 15 برج 4 مداره تک سیم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
P4B60

60

برج 4 مداره تک سیم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
P4A3 3 برج 4 مداره تک سیم اهواز 3 – خوزستان
P4A60 60 برج 4 مداره تک سیم اهواز 3 – خوزستان
2SP3 3 برج 2 مداره عسلویه – برق فارس
2TP10 10 برج 2 مداره عسلویه – برق فارس
2TP30 30 برج 2 مداره عسلویه – برق فارس
2TP60 60 برج 2 مداره عسلویه – برق فارس
2T 90 برج 2 مداره عسلویه – برق فارس
PSP3 3 برج 2 مداره همراه  افق – انرژی پارس
2PD45 45 برج 2 مداره جلفا مگری – نیروگاه شهید رجایی وردآورد
2PD90 90 برج 2 مداره کرکوک عراق – سیم نور پویا
T1-30 30 برج 2 مداره کرکوک عراق – سیم نور پویا
T1-60 60 برج 2 مداره کرکوک عراق – سیم نور پویا
MSP3 3 برج 2 مداره پارک دبیری – خراسان
MTP30 30 برج 2 مداره پارک دبیری – خراسان
MTP60 60 برج 2 مداره پارک دبیری – خراسان
MTP90 90 برج 2 مداره پارک دبیری – خراسان
S3 3 برج 2 مداره فجر – منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
T60 60 برج 2 مداره فجر – منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

برج های 66 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ زاویه شرح محل اجرا
BSP2-3 3 برج 2 مداره بوشهر – برق فارس
BTP2-15 15 برج 2 مداره بوشهر – برق فارس
BTP2-60 60 برج 2 مداره بوشهر – برق فارس
S3 3 برج 2 مداره شیراز صنایع – فارس
T10 10 برج 2 مداره شیراز صنایع – فارس
T30 30 برج 2 مداره شیراز صنایع – فارس
T90 90 برج 2 مداره شیراز صنایع – فارس
S3 3 برج 2 مداره صدرا گلستان – فارس
T30 30 برج 2 مداره صدرا گلستان – فارس
T60 60 برج 2 مداره صدرا گلستان – فارس

دکل های 63 کیلو ولت تلسکوپی انتقال نیرو

تیپ زاویه شرح محل اجرا
SP3 3 برج 2 مداره

اتوبان کردستان- اتوبان رسالت تهران

TP30 30 برج 2 مداره

اتوبان کردستان- اتوبان رسالت تهران

TP60 60 برج 2 مداره

اتوبان کردستان- اتوبان رسالت تهران

ASP5 5 برج 2 مداره

 سعدی قرآن – بوشهر – پالایشگاه اصفهان

TP30 30 برج 2 مداره  سعدی قرآن – بوشهر – پالایشگاه اصفهان
TP60 60 برج 2 مداره  سعدی قرآن – بوشهر – پالایشگاه اصفهان
YSP3 3 برج 2 مداره شمال دروازه قرآن یزد
YTP60 60 برج 2 مداره شمال دروازه قرآن یزد
YTP90 90 برج 2 مداره شمال دروازه قرآن یزد
SH3 3 برج 2 مداره اراک 7 برق باختر
SH30 30 برج 2 مداره اراک 7 برق باختر
SH60 60 برج 2 مداره اراک 7 برق باختر
SH90 90 برج 2 مداره اراک 7 برق باختر
FC3 3 برج 2 مداره ساوه – برق باختر
FC60 60 برج 2 مداره ساوه – برق باختر
T2-3 3 برج 2 مداره پارکو – رشت
T2-10 10 برج 2 مداره پارکو – رشت
T2-30 30 برج 2 مداره پارکو – رشت
T2-60 60 برج 2 مداره پارکو – رشت
QSP3 3 برج 4 مداره مینودر – قزوین
QTP30 30 برج 4 مداره مینودر – قزوین
QTP60 60 برج 4 مداره مینودر – قزوین
QTP30 30 FLATبرج 4 مدار مینودر – قزوین
T60 60 FLATبرج 2 مدار

انتقال آب خلیج فارس

برج های 33 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ زاویه شرح محل اجرا
LSS3 3 برج  تک مداره میدان نفتی یاران
LDS3 3 برج  تک مداره میدان نفتی یاران
LST90 90 برج  تک مداره میدان نفتی یاران
LDT90 90 برج  تک مداره میدان نفتی یاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *