---

---

---

 

 

برج های تلسکوپی انتقال نیرو

 شرکت فراساز اولین شرکت طراح و سازنده برج های تلسکوپی در ایران می باشد و بخش عظیمی از برج های تلسکوپی اجرا شده در کشور، تولید شرکت فراساز می باشد. شرکت فراسازدر طی سالیان گذشته انواع برج های تلسکوپی را در سطوح ولتاژ متنوع از 33 الی 400 کیلو ولت طراحی، تایپ تست  و تولید نموده است که از جمله این برج ها می توان به برج های 400 کیلو ولت دو مداره باندل دو سیم ، برج های 132 کیلو ولت 4 مداره ، برج های 230/63  کیلو ولت 6 مداره ( دو مدار 230 و 4 مدار 63 ) و دیگر موارد اشاره کرد.  به تعدادی از پروژه های اجرا شده در شرکت فراساز در زمینه انتقال نیرو به شرح ذیل اشاره می گردد

  پروژه خط  132 کیلو ولت آب و برق خوزستان به وزن 222 تن

 پروژه خط 230 کیلو ولت صدر ( قیطریه ) برق منطقه ای تهران به وزن 171 تن

پروژه خطوط 63 کیلو ولت داخل شهر برق منطقه ای تهران به وزن 600 تن

 پروژه خط 230/63 کیلو ولت داخل شهر قزوین برق منطقه ای زنجان به وزن 300 تن

 پروژه های خطوط 63 کیلو ولت پردیس و خوشنام برق منطقه ای تهران به وزن 330 تن

 پروژه خط 66 کیلو ولت صدرا - گلستان برق منطقه ای فارس به وزن 459 تن

 پروژه خط 66 کیلو ولت بوشهر 2 برق منطقه ای فارس به وزن 209 تن

 پروژه خط 66 کیلو ولت شیراز - امیر کبیر برق منطقه ای فارس به وزن 183 تن

 پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره اهواز 3 برق منطقه ای خوزستان به وزن 244 تن

 پروژه خط 230 کیلو ولت توربین - سعدی برق منطقه ای فارس به وزن 261 تن

 پروژه خط 66/20 کیلو ولت 6 مداره صدرا برق منطقه ای فارس به وزن 900 تن-

 پروژه خط 230/63 کیلو ولت 6 مداره شهرک صدرا برق منطقه ای فارس به وزن 530 تن

 پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره عسلویه 132-400 برق منطقه ای فارس به وزن 360 تن

پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وزن 1500 تن

 پروژه خط 63 کیلو ولت اراک 7 برق منطقه ای باختر بهوزن 347 تن

پروژه خط 400 کیلو ولت پتروشیمی فجر - اسسکو به وزت 170 تن

پروژه خط 63 کیلو ولت پالیشگاه اصفهان شرکت مپنا به وزن 199 تن

 پروژه خط 63 کبلو ولت 4 مداره مینودر - باورس برق منطقه ای زنجان به وزن 163 تن

 پروژه خط 132 کیلو ولت پارس جنوبی شرکت پارسیان به وزن 110 تن

 پروژه خط 132 کیلو ولت وزارت نیروی عراق و سیم نور پویا به وزن 650 تن

پروژه خط 63 کیلو ولت شهرک صنعتی رشت شرکت پارکو به وزن 170 تن

 پروژه خط 132 کیلو ولت 4 مداره انرژی پارس امکان الکتریک به وزن 250 تن

 پروژه خط 230 کیلو ولت پالایشگاه اصفهان - یاسان به وزن 450 تن

 

برج های 400 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

T3

فجر - پتروشیمی خلیج فارس

3

برج 2 مدار  2 سیم

LT60

فجر - پتروشیمی خلیج فارس

60

برج 2 مدار 2 سیم

برج های 230 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

S3

صدرا - شیراز

3

برج6 مدار230/66

T60

صدرا - شیراز

60

برج6 مدار230/66

QC3

قزوین

3

برج3 مدار230/63

QCC30

قزوین

30

برج3 مدار230/63

QCC60

قزوین

60

برج3 مدار230/63

HSP3

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

3

برج 2 مدارتک سیم

HTP30

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

30

برج 2 مدارتک سیم

HTP60

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

60

برج 2 مدارتک سیم

PLS3

پالایشگاه اصفهان

3

برج 2 مدار تک سیم

PLT45

پالایشگاه اصفهان

45

برج 2 مدار تک سیم

TP90

چابهار

90

برج تک مدار تک سیم

GT3

صدر - قیطریه

3

برج 2 مداره

GT30

صدر - قیطریه

30

برج 2 مداره

GT45

صدر - قیطریه

45

برج 2 مداره

GT90

صدر - قیطریه

90

برج 2 مداره

SP3

توربین سعدی فارس

3

برج 2 مداره تک  سیم

TP30

توربین سعدی فارس

30

برج 2 مداره تک  سیم

TP60

توربین سعدی فارس

60

برج 2 مداره تک  سیم

برج های 132 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

P4B3

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

3

برج 4 مداره تک سیم

P4B15

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

15

برج 4 مداره تک سیم

P4B60

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

60

برج 4 مداره تک سیم

P4A3

اهواز 3 - خوزستان

3

برج 4 مداره تک سیم

P4A60

اهواز 3 - خوزستان

60

برج 4 مداره تک سیم

2SP3

عسلویه - برق فارس

3

برج 2 مداره

2TP10

عسلویه - برق فارس

10

برج 2 مداره

2TP30

عسلویه - برق فارس

30

برج 2 مداره

2TP60

عسلویه - برق فارس

60

برج 2 مداره

2T

عسلویه - برق فارس

90

برج 2 مداره

PSP3

همراه  افق - انرژی پارس

3

برج 2 مداره

2PD45

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

45

برج 2 مداره

2PD90

کرکوک عراق - سیم نور پویا

90

برج 2 مداره

T1-30

کرکوک عراق - سیم نور پویار

30

برج 2 مداره

T1-60

کرکوک عراق - سیم نور پویا

60

برج 2 مداره

MSP3

پارک دبیری - خراسان

3

برج 2 مداره

MTP30

پارک دبیری - خراسان

30

برج 2 مداره

MTP60

پارک دبیری - خراسان

60

برج 2 مداره

MTP90

پارک دبیری - خراسان

90

برج 2 مداره

S3

فجر - منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

3

برج 2 مداره

T60

فجر - منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

60

برج 2 مداره

برج های 66 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

BSP2-3

بوشهر - برق فارس

3

برج 2 مداره

BTP2-15

بوشهر - برق فارس

15

برج 2 مداره

BTP2-60

بوشهر - برق فارس

60

برج 2 مداره

S3

شیراز صنایع - فارس

3

برج 2 مداره

T10

شیراز صنایع - فارس

10

برج 2 مداره

T30

شیراز صنایع - فارس

30

برج 2 مداره

T90

شیراز صنایع - فارس

90

برج 2 مداره

S3

صدرا گلستان - فارس

3

برج 2 مداره

T30

صدرا گلستان - فارس

30

برج 2 مداره

T60

صدرا گلستان - فارس

60

برج 2 مداره

برج های 63 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

SP3

اتوبان کردستان- اتوبان رسالت تهران

3

برج 2 مداره

TP30

اتوبان کردستان- اتوبان رسالت تهران

30

برج 2 مداره

TP60

اتوبان کردستان- اتوبان رسالت تهران

60

برج 2 مداره

ASP5

 سعدی قرآن - بوشهر - پالایشگاه اصفهان

5

برج 2 مداره

TP30

 سعدی قرآن - بوشهر - پالایشگاه اصفهان

30

برج 2 مداره

TP60

 سعدی قرآن - بوشهر - پالایشگاه اصفهان

60

برج 2 مداره

YSP3

شمال دروازه قرآن یزد

3

برج 2 مداره

YTP60

شمال دروازه قرآن یزد

60

برج 2 مداره

YTP90

شمال دروازه قرآن یزد

90

برج 2 مداره

SH3

اراک 7 برق باختر

3

برج 2 مداره

SH30

اراک 7 برق باختر

30

برج 2 مداره

SH60

اراک 7 برق باختر

60

برج 2 مداره

SH90

اراک 7 برق باختر

90

برج 2 مداره

FC3

ساوه - برق باختر

3

برج 2 مداره

FC60

ساوه - برق باختر

60

برج 2 مداره

T2-3

پارکو - رشت

3

برج 2 مداره

T2-10

پارکو - رشت

10

برج 2 مداره

T2-30

پارکو - رشت

30

برج 2 مداره

T2-60

پارکو - رشت

60

برج 2 مداره

QSP3

مینودر - قزوین

3

برج 4 مداره

QTP30

مینودر - قزوین

30

برج 4 مداره

QTP60

مینودر - قزوین

60

برج 4 مداره

QTP30

مینودر - قزوین

30

FLATبرج 4 مدار

T60

انتقال آب خلیج فارس

60

FLATبرج 2 مدار

برج های 33 کیلو ولت تلسکوپی

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

LSS3

میدان نفتی یاران

3

برج  تک مداره

LDS3

میدان نفتی یاران

3

برج  تک مداره

LST90

میدان نفتی یاران

90

برج  تک مداره

LDT90

میدان نفتی یاران

90

برج  تک مداره

ارتباط با ما

ایران - تهران- کد پستی : 15745/76

تلفن : خط ویژه : 8-44031731-009821

فکس: 44031730-009821

EMAIL : info@farasaz.com