دکل های انتقال نیرو تلسکوپی :

 شرکت فراساز اولین شرکت طراح و سازنده برج های تلسکوپی در ایران می باشد و در حدود 90 درصد از برج های تلسکوپی اجرا شده در کشور، تولید شرکت فراساز می باشد. شرکت فراسازدر طی سالیان گذشته انواع برج های تلسکوپی را در سطوح ولتاژ متنوع از 33 الی 400 کیلو ولت طراحی، تایپ تست  و تولید نموده است که از جمله این برج ها می توان به برج های 400 کیلو ولت دو مداره باندل دو سیم ، برج های 132 کیلو ولت 4 مداره ، برج های 230/63  کیلو ولت 6 مداره ( دو مدار 230 و 4 مدار 63 ) و دیگر موارد اشاره کرد.  به تعدادی ازدکل های تلسکوپی طراحی و ساخته شده در شرکت فراساز به شرح ذیل اشاره می گردد.

دکل های 400 کیلو ولت تلسکوپی :

1- برج های 400 کیلو ولت 2 مداره باندل باندل 2 سیم تیپ های  T15 , LT60  اجرا شده در پروژه فجر و پروژه پتروشیمی خلیج فارس

دکل های 230 کیلو ولت تلسکوپی :

1- برج های 230 کیلو ولت 2 مداره  تیپ های SP3,TP30,TP60 اجرا شده در پروژه توربین سعدی برق فارس

2- برج های 230/63 کیلو ولت 3 مداره ( یک مدار 230 و دو مدار 63 کیلو ولت ) تیپ های QCC3, QCC30, QCC60  اجرا شده در پروژه داخل شهر قزوین

3- برج های 230 کیلو ولت دو مداره تیپ PLT45,PLS3 پالایشگاه اصفهان

4- برج230 کیلوولت  تک مداره تیپ TP  اجرا شده در پروژه چابهار شرکت مپنا

دکل های 132 کیلو ولت تلسکوپی :

1- برج های 132 کیلو ولت 4 مداره تیپ های   ,SPD, P4B3, P4B15, P4B60 اجرا شده در منطقه ویژه انرژی پارس 

2- برج های 132کیلو ولت تیپ های 2PD45, 2PD90 ,2TERMINAL اجرا شده در پروژه های عسلویه و     برقمنطقه ای فارس

دکل های 66 کیلو ولت تلسکوپی :

1- برج های 66 کیلو ولت 6 مداره تیپ های S3, T10 , T30 , T60  اجرا شده در پروژه صدرا برق فارس

دکل های 63 کیلو ولت تلسکوپی :

 1- برج های 63 کیلو ولت 2 مداره تیپ های  ASP5, TP30, TP60   اجرا شده در پروژه  بوشهر بهمنی سعدی قران و پروژه شیراز امیر کبیر برق فارس و پروژه پالایشگاه اصفهان شرکت مپنا

2 - برج های 63 کیلو ولت دو مداره تیپ YSP3,YTP60,YTP90  اجرا شده در پروژه شمال دروازه قرآن برق یزد

3- برج های 63 کیلو ولت دو مداره SP3,TP30,TP60  اجرا شده در پروژه بوشهر بهمنی و بوشهر مرکزی برق فارس

4- برج های 63 کیلو ولت باندل 2 سیم تیپ های SH3,SH30,SH60,SH90 اجرا شده در خط اراک 7 برق باختر

دکل های 33 کیلو ولت تلسکوپی :

1- برج های دو مداره 33 کیلو ولت  LDT90 , LDS90 اجرا شده در پروژه یاران جنوبی

2- برج های تک مداره 33 کیلو ولت  LS90 , LS  اجرا شده در پروژه یاران جنوبی