لیست تستهای انجام شده در ایستگاه تست فراساز

 

1 - دکل DC3 خط 66 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه قسطون - عین الزرقاء (سوریه)، کارفرما: وزارت انرژی سوریه، پیمانکار: فراساز، سال 1380

 

2 - دکل DC30 خط 66 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه قسطون - عین الزرقاء (سوریه)، کارفرما: وزارت انرژی سوریه، پیمانکار: فراساز، سال 1381

 

3 - دکل DC60 خط 66 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه قسطون - عین الزرقاء (سوریه)، کارفرما: وزارت انرژی سوریه، پیمانکار: فراساز، سال 1381

 

4 - دکل TP-30 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه برق تهران، کارفرما: برق تهران، پیمانکار: فراساز، مشاور: تدبیرنیرو، سال 1381

 

5 - دکل DC90 خط 66 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه قسطون - عین الزرقاء (سوریه)، کارفرما: وزارت انرژی سوریه، پیمانکار: فراساز، سال 1382

 

6 - دکل QTTC-3 خط 230/63 کیلوولت سه مداره تلسکوپی، پروژه قزوین - زیاران، کارفرما: برق زنجان، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1382

 

7 - دکل SP2-3 خط 230 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه توربین - سعدی، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1382

 

8 - دکل TP-60 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه برق تهران، کارفرما: برق تهران، پیمانکار: فراساز، مشاور: تدبیرنیرو، سال 1382

 

9 - دکل FSTA خط 20 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1382

 

10 - دکل FSTB خط 20 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1382

 

11 - دکل FSTC خط 20 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1382

 

12 - دکل LA خط 20 کیلوولت تکمداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1383

 

13 - دکل SP-5 خط 66 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه مرکزی - بوشهر2، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: محب نیرو، سال 1383

 

14 - دکل LSD-3 خط 400 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه رجایی - وردآورد، کارفرما: برق تهران، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1383

 

15 - دکل A خط 20 کیلوولت تکمداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1384

 

16 - دکل C خط 20 کیلوولت تکمداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1384

 

17 - دکل LB خط 20 کیلوولت تکمداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1384

 

18 - دکل LC خط 20 کیلوولت تکمداره مشبک، پروژه سنگ آهن چغارت، کارفرما: شرکت ملی فولاد، پیمانکار: فراساز، مشاور: ناموران، سال 1384

 

19 - دکل P4A60 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه خروجی اهواز 3، کارفرما: برق خوزستان، پیمانکار: فراساز، مشاور: قدس نیرو، سال 1385

 

20 - دکل SPD خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه منطقه ویژه پارس، کارفرما: منطقه ویژه پارس، پیمانکار: طراح گستران، مشاور: طرح و پالایش، سال 1386

 

21 - دکل DB2-35 خط 63 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه رویان-محمودآباد، کارفرما: برق مازندران، پیمانکار: یاسان، مشاور: نیما، سال 1386

 

22 - دکل YSP3 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه پست شمال-دروازه قرآن، کارفرما: برق یزد، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1386

 

23 - دکل QS-03 خط 63 کیلوولت چهارمداره مشبک، پروژه محلات، کارفرما: برق باختر، پیمانکار: اهواز فانوس، مشاور: مشانیر، سال 1386

 

24 - دکل 4SP3 خط 63 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه لار-گراش، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فارس تکاب، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

25 - دکل 2TP10 خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

26 - دکل 4SP3 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

27 - دکل 4TP30 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

28 - دکل 4TP60 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

29 - دکل 2SP3 خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

30 - دکل 2TP30 خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

31 - دکل 4TP10 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

32 - دکل 2TERMINAL خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

33 - دکل 4TERMINAL خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه عسلویه 400 - عسلویه 132، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1386

 

34 - دکل SP3 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه اردکان - میبد، کارفرما: برق یزد، پیمانکار: آژند برج، مشاور: دانشمند، سال 1386

 

35 - دکل P4B15 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه منطقه ویژه پارس، کارفرما: منطقه ویژه پارس، پیمانکار: طراح گستران، مشاور: طرح و پالایش، سال 1386

 

36 - دکل P4B3 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه منطقه ویژه پارس، کارفرما: منطقه ویژه پارس، پیمانکار: طراح گستران، مشاور: طرح و پالایش، سال 1386

 

37 - دکل P4B60 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه منطقه ویژه پارس، کارفرما: منطقه ویژه پارس، پیمانکار: طراح گستران، مشاور: طرح و پالایش، سال 1386

 

38 - دکل QT-30 خط 63 کیلوولت چهارمداره مشبک، پروژه محلات، کارفرما: برق باختر، پیمانکار: اهواز فانوس، مشاور: مشانیر، سال 1386

 

39 - دکل LS2-3 خط 230 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه جاسک - زرآباد، کارفرما: برق هرمزگان، پیمانکار: آژند برج-مهام پارچین، مشاور: منیران، سال 1386

 

40 - دکل HS2-10 خط 230 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه جاسک - زرآباد، کارفرما: برق هرمزگان، پیمانکار: آژند برج-مهام پارچین، مشاور: منیران، سال 1387

 

41 - دکل DSB-3 خط 63 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه شاهرود-بسطام، کارفرما: برق سمنان، پیمانکار: نصب نیرو، مشاور: منیران، سال 1387

 

42 - دکل MSP-3 خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه پست شمال-پارک دبیری، کارفرما: برق خراسان، پیمانکار: آفرینه طوس، مشاور: منیران، سال 1387

 

43 - دکل TPD-10 خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه منطقه ویژه پارس، کارفرما: منطقه ویژه پارس، پیمانکار: طراح گستران، مشاور: طرح و پالایش، سال 1387

 

44 - دکل TP-30 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه اردکان - میبد، کارفرما: برق یزد، پیمانکار: آژند برج، مشاور: دانشمند، سال 1387

 

45 - دکل TPD-30 خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه منطقه ویژه پارس، کارفرما: منطقه ویژه پارس، پیمانکار: طراح گستران، مشاور: طرح و پالایش، سال 1387

 

46 - دکل T1-30 خط 400 کیلوولت تکمداره مشبک، پروژه شیروان - اسفراین، کارفرما: برق خراسان، پیمانکار: فراساز، مشاور: منیران، سال 1387

 

47 - دکل BOOM-TV120m دکل 120 متری تلویزیونی مشبک، کارفرما: صدا و سیما، پیمانکار: نیروفران، سال 1388

 

48 - دکل MTP-30 خط 132 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه پست شمال-پارک دبیری، کارفرما: برق خراسان، پیمانکار: آفرینه طوس، مشاور: منیران، سال 1388

 

49 - دکل S-3 خط 400 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه فجر2 - ماهشهر، کارفرما: پتروشیمی فجر، پیمانکار: اسسکو، مشاور: مشانیر، سال 1388

 

50 - دکل SH-3 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه اراک-7، کارفرما: برق باختر، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1388

 

51 - دکل SH-90 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه اراک-7، کارفرما: برق باختر، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1388

 

52 - دکل SH-60 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه اراک-7، کارفرما: برق باختر، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1388

 

53 - دکل SH-30 خط 63 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه اراک-7، کارفرما: برق باختر، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1388

 

54 - دکل K4TP60 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه خورموج-2، کارفرما: برق فارس، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشاور فارس، سال 1388

 

55 - دکل QSP-3 خط 63 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه مینودر-باورس، کارفرما: برق زنجان، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1388

 

56 - دکل LT-60 خط 400 کیلوولت دومداره تلسکوپی، پروژه فجر2 - ماهشهر، کارفرما: پتروشیمی فجر، پیمانکار: اسسکو، مشاور: مشانیر، سال 1389

 

57 - دکل QTP-30 خط 63 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه مینودر-باورس، کارفرما: برق زنجان، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1389

 

58 - دکل MPTQ-45 خط 230/63 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه اسلام آباد - کهن دژ، کارفرما: برق اصفهان، پیمانکار: فراگستربیستون، مشاور: مشانیر، سال 1389

 

59 - دکل S4C3 خط 230/132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه شوراکند - گلمانخانه، کارفرما: برق آذربایجان، پیمانکار: فراگستربیستون، مشاور: منا، سال 1389

 

60 - دکل GSQ-3 خط 230 کیلوولت چهارمداره مشبک، پروژه پره سر، کارفرما: سازمان توسعه برق، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1389

 

61 - دکل GTQ-30 خط 230 کیلوولت چهارمداره مشبک، پروژه پره سر، کارفرما: سازمان توسعه برق، پیمانکار: فراساز، مشاور: مشانیر، سال 1390

 

62 - دکل K4B-60 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه عنبر آباد - جهاد آباد، کارفرما: برق کرمان، پیمانکار: فراگستربیستون، مشاور: منیران، سال 1390

 

63 - دکل SE4S3 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه پارس2، کارفرما: نفت وگاز پارس، پیمانکار: فراگستربیستون، مشاور: منیران، سال 1390

 

64 - دکل SE4T30 خط 132 کیلوولت چهارمداره تلسکوپی، پروژه پارس2، کارفرما: نفت وگاز پارس، پیمانکار: فراگستربیستون، مشاور: منیران، سال 1390

 

65 - دکل N1-3 خط 63 کیلوولت تکمداره مشبک، پروژه فولاد کاویان، کارفرما: فولاد کاویان، پیمانکار: فراساز، سال 1391

 

66 - دکل DCH-3 خط 230 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه فولاد آلیاژی، کارفرما: برق یزد، پیمانکار: پرشین سازه، مشاور: مشانیر، سال 1391

 

67 - دکل DCH-30 خط 230 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه فولاد آلیاژی، کارفرما: برق یزد، پیمانکار: پرشین سازه، مشاور: مشانیر، سال 1391

 

68 - دکل DCH-60 خط 230 کیلوولت دومداره مشبک، پروژه فولاد آلیاژی، کارفرما: برق یزد، پیمانکار: پرشین سازه، مشاور: مشانیر، سال 1391