فرايند گالوانيزاسيون به روش غوطه وري در مذاب

 

 بار گذاري – تعليق  
Loading - jigging
چربي گيري
Degreasing                        
اسيد شوئي                             
Pickling
فلاگسينگ ( كلريد امونياكي روي ) 
Pre-fluxing
غوطه وري در مذاب روي
Hot dip galvanizing         
خنك كردن                             
Quenching
 
  Degreasing چربي گيري                      
         حمام گرم از سود ( حدود 90 درجه سانتيگراد ) و يا تركيبات خاص چربي گير معمولاً در اولين ايستگاه فرايند گالوانيزه براي پاك كردن سطوح قطعات از رنگ ، روغن ، گريس و هر گونه تركيبات الي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد .
           تركيبات ديگري كه سطح را آلوده مي كند و در اين مرحله زدوده نمي شود را در مرحله بعدي ( اسيد شوئي ) مي زدايند .
         كليه سطوح قطعه از لحاظ زدوده شده رنگ بايد بطور دقيق كنترل شوند ، بعضي از انواع رنگ ها ممكن است به راحتي زدوده نشده ولازم باشد به اين منظور نيازمند انجام عمليات مكانيكي ويژه مانند سند بلاست كردن باشند
         قطعاتي كه قرار است گالوانيزه شوند نيازمند هستند درحين فرايند اويزان نگهداشته شوند .
 
Loading – jigging                       بار گذاري تعليق        
 به اين منظور بايد اسبابي تدارك ديده شود كه قطعات را در مراحل اماده سازي و غوطه وري بطور معلق بتواند جابجا نمايد .
         اين نكته رانبايد از خاطر دور كرد كه هر گونه الودگي مانند علائم با رنگ ، گريس ، روغن و ... قبل از شروع مراحل آماده سازي از سطح قطعات زدوده شود . 
         نحوه قرارگيري و منافذ داخلي قطعات بايد به نحوي باشد كه محلول هاي شستشو و مذاب روي قادر باشد در تمام نواحي قطعه جريان يابد.
         اجزاء سازه ها در هنگام طراحي بايد به نحوي پيش بيني گردد ناحيه ائي بن بست نباشد تا هوا ، محلول هاي شستشو( چربي گير، اسيد و فلاكس ) و در نهايت مذاب به آن دسترسي نداشته باشد .
         حتماً در ابتدا و حين فرايند طراحي و ساخت سازه ها با گالوانيزه كننده هماهنگي نمائيد.
         Acid pickling اسيد شوئي              
         قطعات در اين مرحله به منظور برداشتن زنگ ، پوسته و ساير اكسيد هاي فلزي در حمام اسيد كلريدريك غوطه ور مي شوند
         سطح فولاد مي بايست بطور كامل از اين الودگي ها زدوده گردد تا مذاب روي قادر گردد با فولاد بطور كامل واكنش دهد .
         زنگ زدگي عميق و سنگين را ممكن است نتوانيم به راحتي با روش اسيد شوئي برداريم ، به همين دليل شايد لازم باشد از ساير روش هاي مكانيكي به منظور تميز كردن سطح قبل از اسيد شوئي استفاده كرد .   
         Pre-fluxingفلاكسينگ                                      
         پس از اينكه قطعات اسيد شوئي شدند در وان اب ابشوئي گرديده و در پايان مراحل اماده سازي در حمام گرم كلريد امونياكي روي قرار گرفته و به ان اغشته مي شوند . 
         محلول كلريد امونياكي روي سطح فولاد را براي انجام واكنش با مذاب روي اماده مي نمايد .   
         Hot dip galvanizingگالوانيزه گرم                      
         مذاب روي با سطح فولادي كه در مراحل قبلي كاملاً تميزشده است ، واكنش داده و لايه ائي از الياژ روي اهن را كه پيوند بسيار قوي با سطح فولاد برقرار كرده را تشكيل ميدهد .
         پوشش گالوانيزه در 2 الي 3 دقيقه ابتدائي ورود به حمام مذاب تشكيل مي شود كه در هر حال به ضخامت فولاد بستگي دارد .
         Quenching خنك كردن                              
         پس از اتمام فرايند گالوانيزه گرم كه با خروج قطعات از درون مذاب همراه است ، انها را بلافاصله در اب و يا محلول دي كرومات سديم غوطه ور مي كنند .  
         عمليات غوطه وري در محلول دي كرومات سديم موجب خنك شدن قطعات مي گردد كه به همين سبب به راحتي قابل انتقال بوده و سطوح نسبت به واكنش هاي بعدي غيرفعال گرديده و براق خواهد شد .     
         Characteristics ويژگي ها                    
         لايه الياژي روي اهن 80%
منبع: سایت راکور به آدرس: http://www.rakorgroup.com/