روش هاي گالوانيزه

ساير روش هاي گالوانيزه عبارتند از :
آبكاري روي Zinc plating ( روشالكترو شيميائي)
پاشش مكانيكي روي   Sheradising   ( روش گرمايش پودر روي در درام )
پاشش گرمائي روي Zinc spray ( روش پاشش گرد روي از طريق گرماي سوختن )
 پوشش با رنگ هاي غني از روي   Zinc rich paint
منبع: سایت راکور به آدرس: