خصوصیات چراغهای معابر

شرکتهای سازنده بایستی اطلاعات فنی لازم را در خصوص چراغهای تولیدی خود ارائه نمایند.در غیر این صورت طراحی با مشکل مواجه خواهد شد.حداقل اطلاعات مورد نیاز شامل موارد زیر است:

·  ابعاد و اندازه چراغ.

· مشخصات لامپ مورد استفاده.

·  افت روشنایی در شرایط مختلف.

· منحنی ایزولوکس، ایزوفوت کاندل یا ایزوکاندل در محور افقی و عمودی بر ا ساس ارتفاع نصب معین،که برای سایر حالات ارتفاع نصب باید ضریب تصحیح استفاده از منحنی معلوم شده باشد.

· منحنی ضریب بهره روشنایی در سمت خیابان و پیاده رو.

· توان نوری چراغ در شروع بهره برداری.

فاصله نصب تیر از لبه جدول سواره رو تابع سرعت خودروها و بین 8/. تا 5/. متر برای سرعتهای مجاز 50 تا 120 کیلومتر در ساعت.   

چیدمان چراغها

چیدمان نصب تیرهای چراغ در نزدیک سه راهی ،تقاطع یا میدان متفاوت از مسیر اصلی معبر و نزدیکتر است. در مسیر پیچها فواصل تیرها 9/. مسیر مستقیم ودر پیچها ی تند،فواصل تیر در داخل پیچ 55/. و خارج از ان 7/. مسیر مستقیم تعیین میشود.

در شیبهای تند نیز فواصل تیر 7/. مسیر افقی تعیین میشود.