گروه فراساز

---

---

---

farasaz group

 FA EN

 Farasaz  company was established in 1980 with the aim of implementing industrial and construction projects that have implemented hundreds of construction projects in the field of industrial and construction structures, power transmission lines, lighting and telecommunications.

 Activities: Design, construction and installation of steel structures including residential, commercial, industrial, power plant, power transmission, lighting, telecommunications, hot dip galvanizing and typing testing of power transmission towers.

سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی

Wabel project

Wabel Mineral Water Factory weighting 2200 tons -  Damavand

Times project

20 floor tower weighting 3,500 tons . Tehran, - Artesh Highway

برج تلسکوپی
برج مشبک

Sadra Project

63 kV Monopole line - 1900 tons - Fars

Shirvan Esfarayen Project

400 kV lattice line  2478 tons - Khorasan

 

برج مخابراتی
برج روشنایی

IRIB Telecommunication Towers

150-meter self-static - Gotvand - Khuzestan

 

 Lighting towers with moving basket

 Tower 30M & moving basket of Mehrabad Airport.

 

ایستگاه تایپ تست

Farasaz Test Station

Due to the need of the country's electricity industry to design new towers and also obtain technical approval of power transmission towers designed, faraz company test station was established in 2001 and in this testing station, a variety of lattice and telescopic power transmission towers are tested that more than 120 types of new design towers of companies have been tested in this laboratory.

گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized Services

Another activity of FarazSaz Company is to perform hot dip galvanizing services for heavy steel parts, Mashik towers, telescopic, lighting and telecommunications, guardrails and other heavy metal products.

Catalogs and Resume of Farasaz

 Contact us:

 P.O.Box: 476934769

 PHONE : 009821-44604000

 FAX: 009821-44604010

 EMAIL: info@farasaz.com

 Instagram: farasaz.group

 Linkeddinfarasaz.group

گروه فراساز
farasaz group
سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی
برج تلسکوپی
برج مشبک
برج مخابراتی
برج روشنایی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی
برج تلسکوپی
برج مشبک
برج مخابراتی
برج روشنایی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی
برج تلسکوپی
برج مشبک
برج مخابراتی
برج روشنایی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی
برج تلسکوپی
برج مشبک
برج مخابراتی
برج روشنایی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی
برج تلسکوپی
برج مشبک
برج مخابراتی
برج روشنایی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
farasaz group
گروه فراساز
سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی
برج تلسکوپی
برج مشبک
برج مخابراتی
برج روشنایی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های صنعتی
سازه های ساختمانی
برج تلسکوپی
برج مشبک
برج مخابراتی
برج روشنایی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
سازه های ساختمانی
سازه های صنعتی
برج مشبک
برج تلسکوپی
برج روشنایی
برج مخابراتی
ایستگاه تایپ تست
گالوانیزه گرم