گروه فراساز

---

---

---

 

farasaz group

 FA EN

برج مشبک 400 کیلو ولت، گنتری و پایه تجهیزات شیروان اسفراین

برج مشبک

برج  مشبک 230/63 کیلو ولت، ملایر

دکل مشبک

برج مشبک 400  کیلو ولت شهید رجایی - ورد آورد

برج مشبک

برج مشبک 63 کیلو ولت قزوین

برج لتیس

 

برج مشبک 63 کیلو ولت زنجان

ارتباط با ما

ایران - تهران- کد پستی 1476934769

تلفن: خط ویژه : 9-44604000-009821

فکس: 44604010-009821

Email : info@farasaz.com

Instagramfarasaz.group

Linkeddinfarasaz.group

گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
farasaz group
گروه فراساز
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس
گروه فراساز
farasaz group
برج مشبک
برج مشبک
دکل مشبک
برج مشبک
برج لتیس